Rychle najdi : vše () | byty (1) | domy (8) | pozemky (3) | na prodej (11) | pronájmy (1)

» PRŮBĚH DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

PRŮBĚH DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

PRŮBĚH DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ
Informace o dražbě - doba a místo konání, dražební, povinnosti zájemce
Dobu a místo konání dražby stanovuje dražební vyhláška. Zájemce o dražbu musí před dražbou složit tzv. dražební jistotu ,jejíž výši určuje dražební vyhláška. Dražební jistota se skládá na účet dražebníka nebo v hotovosti před zahájením dražebního jednání tak, aby nejpozději v den dražby do zahájení dražebního jednání byla částka připsána na účet soudního exekutora. Pokud jistota není na účet dražebníka připsána, případně složena před dražbou v hotovosti, nemůže se zájemce dražby zúčastnit.

Před zahájením dražby jsou zájemci povinni prokázat svoji totožnost předložením občanského průkazu a předložit doklad o uhrazení dražební jistoty, v případě zájemce - právnické osoby předloží jednající osoba výpis z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopii, v případě zastoupení na základě plné moci předloží zástupce originál plné moci nebo její ověřenou kopii, důležité je úřední ověření podpisu zmocnitele.

Průběh dražebního jednání
Po zahájení dražby obdrží zájemci čísla. Zájemci jsou seznámeni s předmětem dražby, v případě dražby nemovitostí s přihlášenými pohledávkami věřitelů a jsou vyzváni, aby činili podání. Nejnižší podání v dražbě určuje dražební vyhláška. V případě dražby nemovitostí činí nejnižší podání dvě třetiny ceny, na kterou byla nemovitost oceněna soudním znalcem. Dražitelé činí příhozy k nejnižšímu podání v minimální výši, kterou určí dražebník. Dražba se koná, dokud jeden z dražitelů učiní dosud nejvyšší podání a ostatní dražitelé již ani po druhém vyzvání dražebníkem příhoz neučiní. Dražiteli, který učinil nejvyšší podání, je udělen příklep. Dražitelé, kterým nebyl udělen příklep, obdrží po skončení dražby zpět dražební jistotu. V případě, že hradili jistotu na účet dražebníka, bude jim vrácena ve výši, v jaké jí před dražbou složili na účet, z nějž byla zaslána, nesdělí-l i jiné číslo účtu.

Udělení příklepu ( vydražení nemovitosti) a převzetí nemovitosti
Vydražiteli je ihned po dražbě vydáno usnesení o příklepu. Usnesení o příklepu je nabývací titul k nemovitosti, na jehož základě na vydražitele přechází vlastnické právo. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu.

Nabytí vlastnického práva k nemovitosti, doplacení nejvyššího podání
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to zpětně ke dni vydání usnesení o příklepu. V usnesení o příklepu je stanovena lhůta k zaplacení nejvyššího podání, která počíná dnem právní moci příklepu a nesmí být delší než dva měsíce. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota. Předkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem. Usnesení o příklepu se doručí oprávněnému, tomu, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinnému, vydražiteli a dražitelům, kteří proti udělení příklepu vznesli námitky. Právní moc usnesení o příklepu si mohou vydražitelé ověřit písemně, telefonicky nebo emailem u dražebníka. Po přechodu vlastnického práva zašle dražebník na katastrální úřad žádost o zápis vlastnického práva vydražiteli. Vydražitel má povinnost do tří měsíců od zápisu v katastru nemovitostí podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí a daň uhradit.

Závady zapsané v katastru nemovitostí
V katastru nemovitostí mohou být u vydražené nemovitosti zapsány exekuční příkazy různých exekutorů, které měly pozdější pořadí než příkaz exekutora, u kterého byla nemovitost vydražena. Tyto exekuční příkazy proti vydražiteli nepůsobí. Zpeněžením nemovitosti zanikají účinky dalších nařízení výkonu rozhodnutí a exekučních příkazů v rozsahu týkajícím se zpeněžených nemovitostí. Katastrální úřad tedy vymaže z příslušného listu vlastnictví poznámky o dalších výkonech rozhodnutí a exekučních příkazech, které jsou na příslušném listu vlastnictví zapsány.
Eventuální zástavní právo zaniká podle § 337h občanského soudního řádu právní mocí rozvrhového usnesení. Rozvrhové usnesení vydává soud nebo soudní exekutor při tzv. rozvrhovém jednání. V den nabytí právní moci rozvrhového usnesení zanikají zástavní práva váznoucí na nemovitosti. Po právní moci rozvrhového usnesení dražebník nebo soudní exekutor ( pokud je dražebníkem) zajišťuje výmaz zástavních práv z katastru nemovitostí. Dnem právní moci rozvrhového usnesení zanikají i věcná břemena a nájemní práva váznoucí na nemovitosti s výjimkou těch, o nichž soudní exekutor rozhodl v usnesení o ceně, že nezaniknou a těch, za která byla vydražiteli poskytnuta náhrada.

Vyklizení vydražené nemovitosti
Vydražitel se může ujmout nemovitosti den po dražbě. Po právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání přechází na vydražitele vlastnické právo a s nemovitostí může nakládat. Pokud se vydražitel s osobami, které po dražbě již bez právního důvodu, tudíž neoprávněně nemovitost obývají, nezbývá, než podat žalobu na vyklizení nemovitosti.

 


Datum aktualizace : 09.11.2010

  « Zpět | Zapamatovat tuto stránku | Mapa stránek  
  Přeložit stránku do jiného jazyka
anglicky německy španělsky francouzsky maďarsky polsky italsky holandsky rusky hezky česky