Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Společnost  AXIDA s.r.o., se sídlem Kozí 26/4, 602 00 Brno, IČO: 25502034, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným KS v Brně, oddíl C, vložka 28051.(dále také „My“), jako správce osobních údajů, vás jako klienta a uživatele webových stránek www.axida.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále se v textu dozvíte zejména:

1.         Jaké vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mailové adrese axida@seznam.cz

Zpracování osobních údajů dětí
Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem, můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a)        vaše jméno a příjmení,

b)        obchodní firma,

c)         adresa nebo sídlo společnosti,

d)        datum narození, rodné číslo, identifikační číslo či daňové identifikační číslo,

e)        telefonní číslo nebo

f)          e-mailová adresa

Na našich webových stránkách vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom vás kontaktovali zpět a poskytli vám informace, o které jste nás požádali, nebo které potřebujeme ze zákona pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě, prodeje, pronájmu nemovitosti či investování do nemovitostí. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

S poskytnutím svých osobních údajů nás současně zmocňujete k tomu, abychom vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu mohli také využít proto, abychom vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom vás informovali o nabídkách, událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vámi vznesené dotazy nebo vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na  axida@seznam.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

 

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

  • Účetní firmě O.K. Spekt zastoupené Ing. Olgou Krchovovou IČ 60701641 se sídlem Mezírka 750/13, Veveří, 602 00 Brno .
  • Blíže neurčeným spolupracujícím realitním makléřům, kteří se mohou (a budou) měnit podle toho na jaké zakázce s nimi budeme spolupracovat
  • Advokátní kanceláři JUDr. Martiny Řezníčkové P.D advokátky v Brně č.osv. ČAK 4220, IČ 66235766 Zelný trh 12 – Špalíček 602 00 Brno.
  • Úvěrovému poradci Pavlu Čurdovi IČO: 64306836  třída Kpt. Jaroše 1949/39b, 602 00 Brno - Černá Pole.
  • Notářské kanceláři Mgr. Petry Vymazalové se sídlem Panská 391/12, Brno-město.
  • Soudní znalkyni Ing. Radoslavě  Pikulové, jmenované Krajským soudem v Brně. IČ: 62878603, Ořechovská 270, 664 46 Prštice
  • IT technikovi Martinu Lustigovi  IČ 47947039 se sídlem Demlova 257/4, 613 00, Brno - Černá Pole
  • Společnostem pro společnost AXIDA s.r.o.poskytují  serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jejich obchodními partnery.
  • Dalším společnostem a osobám pokud to bude vyžadovat realizace zakázky, ke které jsme vámi byli pověřeni.
  • Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)        právo na přístup k osobním údajům;

b)        právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)        právo na omezení zpracování údajů;

e)        právo vznést námitku proti zpracování; a

f)          právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese axida@seznam.cz.  Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat vaše osobní údaje pokud  již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,  zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo  nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.5.2018

 

Využití souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že server, který využíváme pro zpracování našich zakázek  využívá pro svoji činnost tzv. cookies. To jsou malá množství dat, která tento server posílá vašemu počítači a které umožňují lepší využití  tohoto serveru a přizpůsobení jeho obsahu vašim potřebám. Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše preferované nastavení jednotlivých stránek. Žádná cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly vaše osobní identifikační údaje.

Prostřednictvím použitých webových serverů mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou provozovány na serveru, který používáme pro zpracování našich zakázek. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Komerční sdělení jsou zobrazována ve Vyhledávání Google, Vyhledávací síti Google a v Obsahové síti Google prostřednictví reklamní sítě Google DoubleClick Ad Exchange. Z příjmu těchto cookies je možné se odhlásit na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/ .

Zásady využití cookies
Naše společnost v žádném případě nevyužívá cookies k jiným, než čistě technickým účelům, nespojuje údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a provozuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

 
Druhy cookies
Existují dva druhy cookies - dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve vašem počítači déle.

Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé soubory cookie pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat vás osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůžeme ovšem jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty. Nastavení používání cookies

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

 

 

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?